Информация

Общи условия за ползване на услугата "Покупка на билети" - БЕЗ multinet карта - Електронен билет

ИЗПОЛЗВАНИ ТЕРМИНИ

·  назад

Интернет е виртуално пространство, образувано от отделни компютри, свързани помежду си в система на свободен достъп посредством утвърдените международни мрежи за пренос на данни.

Плащане чрез Интернет е плащане на стоки и услуги, при което като среда за обмен на необходимите за извършване на плащането данни, се използва мрежата Интернет.

Достъпът до системата на Оператора е възможен и през други комуникационни и технологични устройства, свързани посредством Интернет /мобилни устройства, телевизор, киоск и др./.

Интернет Информационна система (билинг система) МУЛТИНЕТ е система за пренос на информация в WEB пространството за предлагани услуги, както и за съхранение на данни за статута на плащанията на всяка заявка поотделно. Тя излъчва в своя WEB страница/и/ информация, публикувана директно от Tърговеца, предлагащ събития и услуги, както и възможност за интернет резервации и разплащания единствено и само към търговци, регистрирани в системата на Oператора.

WEB пространство е виртуално пространство в Интернет, съдържащо информация в различни формати. Всяко WEB пространство съдържа една или няколко WEB страници, свързани помежду си посредством хипертекстови връзки.

Оператор (МУЛТИ МАКС ТРЕЙДИНГ ЕООД) – юридическо лице, което регистрира търговци и клиенти, желаещи да извършват плащания (покупка и продажба на билети) в Интернет посредством МУЛТИНЕТ КОД и което осигурява и гарантира информационно и технически осъществяването на тези плащания между страните, при спазване на утвърдената от него технология за това.

БОРИКА е дружество, което /съгласно Наредба 16 на БНБ за плащанията с банкови карти/ е национален оператор на плащанията с местни банкови карти и обслужваща организация (Processor Company) за плащания с международни банкови карти на EUROPAY International / MasterCard, VISA International и AmericanExpress.

/Виртуален/ ПОС е начин за плащане на стоки и/или услуги, предлагани от Търговеца, с използване на банкова карта чрез Интернет.

ПИНперсонален идентификационен номер - е цифрова парола, която картопритежателят получава по определена процедура от БОРИКА и която се въвежда от него само на специализирани устройства (банкомат и ПОС-терминал). ПИН НЕ СЕ ВЪВЕЖДА В ИНТЕРНЕТ. Клиентът следва да съобщи в своята банка или в БОРИКА за всяка WEB страница, на която са му поискали да въведе своя ПИН.

Електронен МУЛТИНЕТ БИЛЕТ e електронна системна бланка, която се визуализира на екрана и се изпраща на посочен от клиента адрес за електронна поща. Тя е носител с Уникален номер - МУЛТИНЕТ КОД. Мултинет кодът е ключ за достъп до интерактивните скици за продажба на места. Назначава се от Оператора и е уникален за всяка валидна платена Входна такса, затова не може да има два еднакви кода. Мултинет кодът служи за идентификация на Клиента пред системата Мултинет, Търговците, включени в системата, и Оператора. Посредством Мултинет кода може да бъде извършена справка в портала www.bgbileti.com (въвежда се в блока 'Мултинет зона' в полето пред бутона 'Проверка'), системата Милтинет и при Търговци, които са в договорни отношения с Оператора, и на които са заплатени услуги. Входна такса се заплаща еднократно за всеки 30 минути валидност и важи само за едно събитие. След изтичането на 30-минутната валидност, правото на достъп с конкретния Мултинет код се прекратява, като за следващ опит за достъп до интерактивната скица на което и да е събитие, следва да бъде заплатена нова входна такса с подновена валидност. При ползване на услугата Електронен билет, Операторът начислява системни такси и такси за обслужване в размер, уточнен в параграфa “Цена на Електронен билет”. За всяка покупка на места, извършена посредством Входна такса, се издава Електронен МУЛТИНЕТ Билет, който се разпечатва, но не е окончателен документ и не е валиден за вход на събитието. Електронният МУЛТИНЕТ Билет е временно удостоверение за извършеното плащане на места за събитието, а оригиналният билет, валиден за вход на събитието, се получава на място, непосредствено преди самото събитие, на указано от организаторите място или чрез куриер, чиито такси са за сметка на Клиента.

Уточнение:

Срещу разпечатка на един Електронен билет могат да бъдат получени еднократно окончателните билети за вход за съответното събитие, които са заплатени с конкретния Електронен билет.

Всички вече регистрирани в системата МултиНет Електронни билети губят валидността си когато срещу тях са издадени окончателните билети за вход за конкретното събитие, затова препоръчваме:

 1. окончателните билети за вход да се съхраняват съвестно, защото не е възможно преиздаването им;
 2. Клиентът е длъжен да пази Електронния си билет от копиране и неправомерно използване от трети лица, за да не загуби правото си над окончателните билети за вход на събитието.

Търговец е лице, което е страна по Договор с Оператора за продажба на билети и приемане на плащания чрез системата МУЛТИНЕТ.

Клиент е лице, използващо услугите на Оператора посредством системата МУЛТИНЕТ чрез нейните инструменти за авторизация: ЕЛЕКТРОНЕН БИЛЕТ, което желае да закупува стоки и/или услуги чрез Интернет от търговци чрез Интернет и което е предоставило на базата на договор с Оператора необходимите права и данни от негово име да се извършват онлайн авторизация и плащания на стоки и услуги чрез Интернет.

МУЛТИНЕТ КОД (Уникален НОМЕР) на ЕЛЕКТРОННИЯ БИЛЕТ – шестнадесетцифрен номер, който се назначава при всяко заплащане на еднократната такса за тридесет минутен престой в схемата с места за определено събитие. Той е уникален за всеки отделен случай и служи за справки и идентификация на клиента пред Оператора и Търговците на системата.

Входна такса е сумата, която се заплаща за получаване на да получите тридесетминутен достъп до схемата с места на избраното събитие и възможност за закупуване на билети чрез кредитна или дебитна карта.

Валидност на ЕЛЕКТРОННИЯ БИЛЕТ – за период на валидност на всеки билет се счита периодът от успешното му заплащане до началния час на събитието, за което е валиден всеки електронен билет, но не по-късно от петнадесет минути след фиксирания начален час на проявата.

Цена на ВХОДНА ТАКСА - 1,00 BGN

Цена на ЕЛЕКТРОНЕН БИЛЕТ – (+10)% BGN над стойността на всяко заплатено място, като броят на местата не може да надвишава десет за всяка валидна Входна такса.

УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ в cистемата МУЛТИНЕТ

·  назад

 • Клиентът има право да извършва плащания след като влезе в системата чрез заплащане на Входна такса.
 • Клиентът може да заплаща неограничен брой Входни такси и Електронни билети (допустим брой до 10 места при една Входна такса) посредством картовите оператори и да управлява сметките си по свое усмотрение, без с това да вреди на друго лице.
 • Клиентът има право да получава актуална информация за всички заплатени Входни такси и въведени плащания, както и за плащания на Електронни билети, като посредством Мултинет кода може да бъде извършена справка в портала www.bgbileti.com (въвежда се в блока 'Мултинет зона' в полето пред бутона 'Проверка'), системата Милтинет и при Търговци, които са в договорни отношения с Оператора и на които са заплатени услуги.
 • Заплатена Входна такса и Закупен чрез системата Електронен билет за представление не се връща. В случай че събитието се провали по вина на организатора, то билетът се презаверява на каса, в тридневен срок от оповестяването на промяната, за пренасочване датата му на валидност.
 • Операторът не носи отговорност и не възстановява суми за неизползвана Входна такса, изгубен или повреден от Клиента Електронен билет преди регистрирането му в системата при Търговците на Оператора.
 • В случай на откраднат, изгубен или повреден Електронен билет, Клиентът може, посредством Мултинет кода, да извърши справка в портала www.bgbileti.com (въвежда се в блока 'Мултинет зона' в полето пред бутона 'Проверка') и да изпечата повторно заплатения вече Електронен билет.
 • Всяко плащане става след изричното потвърждаване на съгласие с Общите условия за ползване на услугите, предоставени от Оператора, и не може в следващ момент Клиентът да оспорва познаването им.
 • Операторът гарантира, че при наличие на нареждане на клиента, потвърдено с верни лични данни и достатъчна наличност по Платежните инструменти (дебитна или кредитна карта) на Клиента, ще осигури предаването на информацията, необходима за извършване на плащане:
 1. от Клиента по сметката на Търговеца, което ще даде възможност на Клиента да може да получи заявената стока или услуга преди Търговецът реално да получи плащането за тях;
 2. от Клиента по сметката на трети лица, които са страна по Договор с Оператора за приемане на плащания в Интернет чрез системата МУЛТИНЕТ.
 • Клиентът трябва да заплаща Входни такси за да закупува Електронни билети при Търговците на Оператора, съгласно описаните по-долу изисквания, за да има възможност да извършва плащания в Интернет чрез системата МУЛТИНЕТ, като Операторът гарантира, че никаква информация за Клиента няма да бъде предоставяна на трети лица без негово изрично съгласие, освен в предвидените от закона случаи.
 • При заплащане на Входна такса Клиентът доброволно предоставя лични данни и се съгласява с общите условия на системата МУЛТИНЕТ, с които се удостоверява извършеното плащане и не може в следващ момент да го оспорва.
 • Клиентът декларира, че не следва да предоставя каквито и да било данни за достъп до системата на трети лица, както и че следва да взема подходящи мерки за ограничаване достъпа на трети лица до същата. В случай че има съмнения, че по един или друг начин неговите данни са станали достояние на трети лица, Клиентът следва незабавно да уведоми по телефона multinet картовия център за незабавно блокиране Електронния билет или да поиска специални условия на издаване на истинските билети за вход от Търговеца.
 • Клиентът е съгласен, че при загуба на МУЛТИНЕТ кода следва да уведоми по телефона multinet картовия център, за да му бъде извършена справка след потвърждаване на самоличността и доказване на собствеността върху Електронния билет, след което Клиентът сам, посредством Мултинет кода, да извърши справка в портала www.bgbileti.com (въвежда се в блока 'Мултинет зона' в полето пред бутона 'Проверка') и да изпечата повторно заплатения вече Електронен билет, без да съобщава кода на трети лица.
 • Клиентът декларира, че в случай че оторизира трети лица с възможност за достъп до системата, той се съгласява, че порталът предоставя на тези трети лица възможности за опериране със системата, аналогични на самия клиент /който е заплатил Входна такса за системата/, включително правото да оторизират от своя страна други лица.
 • Oператорът не носи отговорност и не приема рекламации в случай, че клиентът предостави своето име (Уникаленият Мултинет код или банковите си платежни инструменти) и парола на трети лица и те извършат плащания от негово име и за негова сметка, независимо от начина, по който това е станало. Операторът не носи отговорност в случаите, когато от името и за сметка на Клиента бъде извършено плащане чрез кражба на паролата му.
 • Операторът не носи отговорност и в случаи, когато:
 1. е на лице прекъсване или влошаване качеството на услугите, което се дължи на периодични или инцидентни тестове, планирани или необходими, провеждани от БОРИКА;
 2. е на лице прекъсване или влошаване качеството на услугите, което се дължи на повреда или неправилна експлоатационна работа с всякаква техника, оборудване и свързани с него съоръжения, осигурени от Клиента, повреди в линиите или поради действие или бездействие на трети страни, включително и тези на БТК или местни Интернет доставчици и услугите, предоставяни от тях;
 3. е на лице прекъсване или влошаване качеството на услугите, което се дължи на спиране на електрическото захранване в регионалната или националната електрическа мрежа;
 4. Kлиентът е просрочил дължими плащания към Oператора или е с невалиден (с изтекъл срок) МУЛТИНЕТ код. В този случай Операторът не носи отговорност за неизвършване на услугите до издължаване на сумите или подновяване на валидността на Входната такса;
 5. във всички случаи Операторът не отговаря за вреди, причинени на клиента, пряко или косвено, от ползвания от последния софтуер, с изключение на софтуера на Оператора и не отговаря за вреди, причинени от неправомерно използвани банкови карти съгласно Наредба 16 за електронните платежни инструменти, както и за вреди, причинени от вируси и/или хакерски атаки;
 6. е налице репертоарна или ценова промяна от страна и по преценка на Търговеца, съобразно неговите финансови и пазарни интереси;
 7. е налице прекратяване на договора с Търговец или Банка, поради което не може да се осъществи определено плащане или доставяне на услуга.
 • Клиентът може заплаща Входна такса чрез банкови карти или други платежни инструменти, които са достъпни за използване чрез предлаганите от оператора услуги. Банките-издатели и видовете карти, които могат да се ползват за плащания в Интернет са посочени в списъците на картовите оператори www.eBG.bg.
 • За неосъществени плащания по вина на Оператора, последният заплаща лихва за забава за срока, през който е забавено плащането. Последният дължи възстановяване на сумите по Входната такса или за Електронния билет на Клиента.

ДЕКЛАРАЦИИ

·  назад

 • Клиентът декларира, че съзнава че предоставяната от Оператора услуга може да има недостатъци, които са извън волята и възможностите на Оператора.
 • Предвид разпоредбите на Закона за защита на личните данни, Клиентът декларира, че всички данни, които предоставя на Оператора, са предоставени с изричното му съгласие и той дава съгласието си всичките негови лични данни или част от тях, по преценка единствено на Оператора, да бъдат съхранявани за срок, за който прецени, че е необходимо. Клиентът декларира съгласието си Операторът да използва по своя преценка информация, съдържаща се в личните му данни, включително за статистическа информация, без право да ги предоставя на трети лица. Ограничението не се прилага доколкото предоставянето е необходимо за осъществяване на услугите, осигурявани от системата. Клиентът заявява, че носи отговорност и гарантира достоверността на всички данни, вписани от него при регистрацията, като се задължава да актуализира, незабавно промени, които са настъпили в регистрираните данни. Клиентът е уведомен, че Операторът има право да осъществява последващ контрол и при установяване на несъответствия, има право незабавно да заличи достъпа му до системата.
 • Клиентът е уведомен, че Операторът не носи отговорност в случай, че Търговец или трето лице - получател на плащане, което е инициирано чрез системата на Оператора, откаже съответното плащане.
 • Клиентът декларира, че е съгласен да бъде уведомяван от Оператора във връзка с предоставяните от последния услуги чрез SMS, e-mail и други.

ДОГОВОР

·  назад

С използването на страницата на Оператора и заплащане на Входна такса Клиентът декларира, че се е запознал и приема Общите условия на Оператора, изложени по-горе, и се задължава да спазва всички процедури и правила на Оператора в страницата му www.bgbileti.com (и всички нейни поддомейни - www.XXX.bgbileti.com). От момента на регистрацията се счита, че между страните (Оператора и Клиента) съществува правно валиден договор, към който се прилагат горепосочените общи условия.

Изрична писмена форма за наличието на този договор не е необходима.

ПРОМЕНИ В КЛАУЗИТЕ НА ДОГОВОРА И ПРЕКРАТЯВАНЕ

·  назад

Операторът може да променя общите условия по договора. Промяната влиза в сила 10 /десет/ дни след публикуването им в страницата на Оператора в Интернет. При промяна, Операторът се задължава на видно място в главната си страница да публикува съобщение, че има промяна на договора. В случай, че клиентът не инициира прекратяване на договора в срок до 10 /десет/ дни след публикуване на промяната в страницата на Оператора, се счита, че приема съответните промени.

Операторът си запазва правото на едностранно прекратяване на договора от своя страна, без да е длъжен да уведомява за това Клиента в случаите, когато е налице злонамерено действие спрямо Търговец или Оператора, в нарушение на една или повече клаузи от Общи условия или Договора.

Клиентът си запазва правото на едностранно прекратяване на договора от своя страна, без да е длъжен да уведомява за това Оператора в случаите, когато е налице промяна на на една или повече клаузи от Общи условия или Договора, които са неприемливи за него.

РЕГИСТРАЦИЯ

·  назад

Изискваната в системата регистрационна информация служи за идентификация на Клиента в правния мир. При възникнал спор, Клиентът няма да може да докаже своята идентичност ако въведените в системата регистрационни данни не отговарят точно на представени от него официални документи.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА Електронен МУЛТИНЕТ билет:

·  назад

 • Електронен МУЛТИНЕТ билет е личен и не е желателно да се преотстъпва, защото е валиден единствено и само при представяне на лична карта!
 • При повреда, кражба или загуба на Електронен МУЛТИНЕТ билет, Клиентът следва в срок от 24 часа да уведомит multinet card центъра на тел.: 02/ 944 03 21, gsm: 0889 108 770, за да бъде за да му бъде извършена справка след потвърждаване на самоличността и доказване на собствеността върху Електронния билет, след което Клиентът сам, посредством Мултинет кода, да извърши справка в портала www.bgbileti.com (въвежда се в блока 'Мултинет зона' в полето пред бутона 'Проверка') и да изпечата повторно заплатения вече Електронен билет, без да съобщава кода на трети лица.
 • След изтичане валидността на Електронния билет, в случаите, когато не е заменен за истински билети за вход по вина на Клиента, сумите, платени за него, не се връщат.
 • Могат да се заплащат само услуги за обектите, които са отбелязани в портала www.bgbileti.com. За повече информация - тел.: 02/ 944 03 21, gsm: 0889 108 770.
 • След извършване на Онлайн плащане, необходимо е да се представи Електронния МУЛТИНЕТ билет на служителите на обекта, чиято услуга се ползва, за да се верифицира плащането и да бъдат издадени билетите, стоката или услугата.
 • Право за заплащане на места и Електронен МУЛТИНЕТ билет се получава след коректно заплащане на Входна такса в страницата на Оператора (bgbileti.com) посредством картовия оператор eBG.bg
 • Право за заплащане на места и Електронен МУЛТИНЕТ билет се получава по установения ред и съгласно указанията и клаузите на Общите условия на Оператора.

ТАКСИ И КОМИСИОННИ НА ОПЕРАТОРА

·  назад

 • Размер на Входна такса - 1,00 BGN
 • Таксата за издаване на Електронен МУЛТИНЕТ билет е (+10)% BGN над стойността на всяко заплатено място, като броят на местата не може да надвишава десет броя за всяка валидна Входна такса.
 • Всички финансови транзакции /с изключение на евентуално дължимо възнаграждение за определени услуги съгласно гореуказаното/ в системата МУЛТИНЕТ са напълно безплатни за Клиента по отношение на Оператора. Банковата карта на Клиента се задължава само със сумата, заявена от него, за заплащане на Входни такси или Електронни билети. Банката на картодържателя, от своя страна, може да налага такси по сметката на картодържателя за всяка транзакция, като определя това в своята тарифа.

·  назад

Предстоящите най-скоро събития
07-02-2023 14:15 ТАЙНИЯТ СВЯТ НА ФИНИК Благоевград
07-02-2023 16:00 ДВЕТЕ СТРАНИ НА ОСТРИЕТО Благоевград
07-02-2023 18:15 ПОЧУКВАНЕТО Благоевград
07-02-2023 19:00 ДВУБОЙ Варна
07-02-2023 20:30 АВАТАР: ПРИРОДАТА НА ВОДАТА 3D HFR Благоевград
08-02-2023 00:05 ТВЪРДО ПРИЗЕМЯВАНЕ Благоевград
08-02-2023 15:15 ТИЛ: НЕРАЗКАЗАНАТА ИСТОРИЯ Благоевград
08-02-2023 17:30 ТВЪРДО ПРИЗЕМЯВАНЕ Благоевград
08-02-2023 19:00 РОМЕО И ЖУЛИЕТА Варна
08-02-2023 19:30 АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС: МИСИЯ КИТАЙ Благоевград
Можете да прегледате всички налични събития като изберете културен институт